دریپر خمره ای شش نازله

توضیحات تکمیلی

09121226650