شیر انشعاب تیپ به تیپ

توضیحات تکمیلی

09121226650