شیر انشعاب لی فلت به 16

توضیحات تکمیلی

09121226650