شیر انشعاب لی فلت به ۱۶

توضیحات تکمیلی

09121226650