شیر انشعاب لی فلت به تیپ

توضیحات تکمیلی

09121226650