شیر انشعاب ۱/۲ به تیپ

توضیحات تکمیلی

09121226650