شیر انشعاب 1/2 به تیپ

توضیحات تکمیلی

09121226650